1. 7. 2014, je SDE Slovenije, na osnovi sklepa predsedstva SDE Slovenije, sklenil Sporazum o medsebojnem sodelovanju s sindikati  iz železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije.

 

S skupnimi močmi napovedujemo, da bomo:

– ustavili samovoljne, samovšečne in neutemeljene poteze oblasti, ki se na škodo lastnega ljudstva vdaja špekulantskemu tujemu in domačemu kapitalu in razprodaja nacionalno gospodarstvo in ekonomsko suverenost države;

– ustvarjalnemu delu vrnili njegovo dobro ime in razkrinkali vse, ki za lastno ali tujo dobrobit načrtno teptajo in zanemarjajo temeljne človekove pravice in vrednote dela,

– vztrajali, da energetska in javna infrastruktura in podjetja, ki z njo upravljajo, ostanejo v lasti državljanov in državljank Slovenije;

– odločno nasprotovali, da podjetja v državni lasti upravljajo, vodijo in nadzirajo neustrezni kadri, ki jih postavlja politika, politične stranke, finančne mreže in interesni lobiji, ki delujejo iz ozadja. V podjetjih morata prevladati duh strokovnih odločitev, skrb za razvoj podjetij, ohranitev delovnih mest, ustrezne pogoje dela in stimulativno nagrajevanje. Kadriranja v vodstvene in nadzorstvene funkcije podjetij mora sloneti na strokovnem znanju, izkušnjah in veščinah za opravljanje del ter na sposobnosti vodenja podjetij v skladu z načeli socialnega partnerstva.

– moč prepričevanja usmerili, da se zaženejo projekti energetske in prometne infrastrukture in posodobijo logistično distributivne smeri na V. in X. koridorju, okrepijo naložbe v koprsko pristanišče in vlaganja v energetske objekte in distribucijska omrežja;

– brez popuščanja terjali, da se dosledno spoštujejo načela in predpisi o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju v podjetjih, ter zahtevali, da se nas vključi v vse pomembnejše organe na ravni gospodarskih družb in države, kjer načrtujejo in odločajo o prihodnosti podjetij v skupni lasti, Slovenski državni holding, Družba za upravljanje terjatev bank… etc;

– odločno zagovarjali delitev rezultatov dela glede na neposredni prispevek zaposlenih k poslovnim rezultatom gospodarskih družb in povečevanju njihovega premoženja.

Sooblikovali bomo državo, katere simboli nas bodo upravičeno navdajali s ponosom in pripadnostjo, naše otroke pa z obetavno prihodnostjo.

 

Programske usmeritve

Sindikati opozarjamo dokazujemo

Sporazum o sodelovanju sindikatov