Solidarnostna pomoč

Solidarnostno pomoč SDE Slovenije zagotavlja iz dela članarine, ki je namenjen v solidarnostni sklad. Sredstva solidarnostnega sklada se zagotavljajo tudi z donatorstvom pravnih in fizičnih oseb.

Solidarnostna pomoč se dodeljuje članom v primeru socialne ogroženosti in v primeru reševanja elementarnih in drugih nesreč, ki prizadenejo člana. Solidarnostna pomoč se dodeli družini člana ob njegovi smrti, kakor tudi članu ob smrti ožjega družinskega člana in sicer za naslednje družinske člane: (mož/žena, izven zakonski partner/ka, otroci/posvojenci).

 

Pravilnik

S Pravilnikom o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije se določa način oblikovanja denarnih sredstev, vire sredstev ter merila in kriterije za dodeljevanje solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije.

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI