Nezgodno zavarovanje

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije ima z zavarovalnico Generali d.d. sklenjeno pogodbo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju vseh svojih članov.

Kaj krije zavarovanje?

  • trajna invalidnost zaradi nezgode
  • smrt zaradi nezgode

Zavarovalno kritje velja za vse nezgode, ki se pripetijo članom sindikata kjerkoli in kadarkoli, tako v službi kot tudi doma (24-urno kritje).

V primeru škodnega dogodka mora član sindikata (v primeru smrti svojci) izpolniti obrazec Prijava nezgode in priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • v primeru smrti zaradi nezgode: izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško dokumentacijo iz katere je razviden vzrok smrti, sklep o dedovanju, kjer je zapisano kdo so dediči umrlega (zavarovalnino dobijo vsi dediči v sorazmernem deležu), EMŠO in TRR vseh upravičencev do zavarovalnine,
  • v primeru invalidnosti zaradi nezgode: celotno zdravstveno dokumentacijo, iz katere sta razvidna diagnoza in potek zdravljenja.

Če je vzrok smrti ali trajne invalidnosti prometna nesreča, je poleg zgoraj navedene dokumentacije, potrebno predložiti tudi kopijo vozniškega dovoljenja oz. navesti, katera policijska postaja je sestavila zapisnik o prometni nesreči.

V primeru  trajne invalidnosti se le-ta v večini primerov ugotavlja šest mesecev po zaključenem zdravljenju,  pri nekaterih poškodbah pa eno do dve leti po zaključenem zdravljenju oz. po mnenju zdravnika cenzorja.

Kontakt za NEZGODNO ZAVAROVANJE je MOJCA KOŽELJ CIZEJ.
T +38634253522
M +38640424936
Mojca.Kozelj@generali.com

 

Datoteke

Obrazec Prijava nezgode z ustrezno dokumentacijo člani sindikata pošljejo na sedež Sindikata v Ljubljano, kjer prijavo potrdijo in posredujejo na zavarovalnico Generali d.d..

Kolektivno zavarovanje za težke bolezni

V letu 2016 se je sindikat SDE odločil, da poskrbi za  dodatno finančno varnost in za svoje člane sklenil zavarovanje Težke bolezni in operacije (TBO), ki članom zagotavlja izplačilo denarnega nadomestila v primeru težjih zdravstvenih dogodkov, ki vas lahko doletijo v življenju. Sem štejejo težje oblike določenih bolezni, kirurški posegi-operacije, zavarovanje pa krije tudi stroške, povezane s smrtjo. Zavarovanje je opcijsko.

Obrazce za pristop k zavarovanju TBO člani dobijo pri svojem predsedniku sindikata v podjetju.

Kontakt za TBO zavarovanje je MAJA PERKON.
T +38656643034
M +38640424920
Maja.Perkon@generali.com

 

Datoteke