IZOBRAŽEVANJA 2022/2023

Med pomembne dejavnosti sindikata spada tudi izobraževanje, česar se v SDE Slovenije dobro zavedamo in zato temu posvečamo veliko pozornosti. Kvalitetno ter celovito usposabljanje sindikalnih zaupnikov in sindikalnih funkcionarjev mora biti prednostna naloga tako za sindikat dejavnosti kot za sindikate družb.

Izvajalec: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Termin: oktober 2022 – maj 2023
Lokacija: Ljubljana, dvorana ZSSS (Dalmatinova 4)
Vsebina: socialni dialog, delovna razmerja, socialna zavarovanja, delavske pravice
Predavateljice: dr. Katarina Kresal Šoltes, mag. Nataša Belopavlovič, Sara Bagari
Izobraževanje obsega 5 interaktivnih delavnic, od 9. – 13. ure (4 šolske ure)

Udeleženci prejmejo pisno gradivo in potrdilo o opravljenem izobraževanju. 

 

VSEBINSKI SKLOPI – IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE:

1.SKLOP: Sistem kolektivnega pogajanja ter delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
Termin: 18. oktober 2022

 • pristojnosti sindikata v podjetju ter posebno varstvo pred odpovedjo in drugi primeri imunitete sindikalnih zaupnikov
 • urejanje pravic s kolektivnimi pogodbami ter razmerje med zakonom, kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo ter splošnim aktom delodajalca
 • sklepanje, trajanje, prenehanje, veljavnost, podaljšana uporaba in druga vprašanja sistema kolektivnih pogodb
 • urejanje pravic s kolektivnimi pogodbami ugodneje ali samo za člane sindikata

2.SKLOP: Pravice iz pokojninskega zavarovanja
Termin: 16. november 2022

 • novejše spremembe pokojninske zakonodaje
 • temeljni pojmi pokojninske zakonodaje
 • minimalni upokojitveni pogoji za starostno, delno in predčasno upokojitev (pravna pravila in praktični primeri)
 • način odmere pokojnine in kaj vse vpliva na višino pokojnine
 • ureditev dvojnega statusa, bonusi in malusi
 • delovnopravni vidik upokojitve, vloga delodajalca pri upokojitvi delavca
 • različne pravne podlage za delo starejših delavcev

3.SKLOP: Nove oblike dela in digitalizacija
Termin: 12. januar 2023

 • različne pravne podlage za opravljanje dela (pogodba o zaposlitvi, samozaposlitev, podjemna/avtorska pogodba, …) in prekarno delo
 • delovno- in socialnopravno varstvo glede na obliko dela (katere pravice pripadajo delavcem glede na različno obliko dela)
 • priložnosti in izzivi, ki jih digitalizacija in umetna inteligenca prinašata v delovna razmerja
 • algoritemsko upravljanje: zaposlovanje, navodila in nadzor, ocenjevanje, prenehanje delovnega razmerja s pomočjo umetne inteligence
 • pravne omejitve, ki jih mora spoštovati delodajalec

4.SKLOP: Prenehanje delovnega razmerja ter posebno varstvo pred odpovedjo starejših delavcev in invalidov
Termin: 16.februar 2023

 • vrste prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • odpravnina in odpovedni roki
 • pravno varstvo delavcev v primeru odpovedi
 • posebno varstvo pred odpovedjo za starejše delavce in invalide

5.SKLOP: Diskriminacija, mobing in varstvo zasebnosti na delovnem mestu
Termin: 16.maj 2023

 • opredelitev diskriminacije in mobinga (praktični primeri)
 • pravne možnosti delavca, ki je diskriminiran/izpostavljen mobingu
 • obveznosti delodajalca
 • pravila glede varstva zasebnost, obseg dopustnega nadzorovanja delavca
 • stopnja zasebnosti, ki jo lahko pričakuje delavec (praktični primeri)