Razlogi zakaj postati član SDE Slovenije

PDF
PRISTOPNA IZJAVA

 Kako postanem član SDE Slovenije?————————————————————————–
————
————————————————————–kkkkkk————-

Kako postanem član SDE Slovenije?

Tako, da ročno izpolnjeno (št. 2 na drugi strani) in podpisano ter s strani predsednika sindikata podjetja potrjeno izjavo pošljem na naslov: 

SDE Slovenije
Dalmatinova 4/III
1000 LJUBLJANA

 

Zakaj je dobro biti član sindikata?

 • Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti
 • Predloge splošnih aktov, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu
 • Pri pravnih prenosih podjetij ali spremembah delodajalca morata delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikate pri delodajalcu in se najmanj 15 dni pred prenosom z njimi posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce
 • Ob zahtevi delavca mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka
 • Sindikat lahko nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec lahko zahteva zadržanje. Na ta način prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje do poteka roka za arbitražno oziroma sodno varstvo
 • Pri odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov mora delodajalec o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev čim prej obvestiti sindikat pri delodajalcu. Z njim se je dolžan posvetovati o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev in o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic
 • Ob zahtevi delavca mora delodajalec ob uvedbi disciplinskega postopka pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka.

Varstvo pravic iz kolektivne pogodbe

Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov kot stranka na strani delavk in delavcev in delodajalke in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev.

Vlada Republike Slovenije ali ministrstvo, ki ga pooblasti, oziroma drug z zakonom pooblaščen organ kot stranka na strani delodajalca sklepa kolektivne pogodbe, ki se sklepajo za zaposlene v državnih organih Republike Slovenije, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in drugih osebah javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Pogodbeni stranki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih dogovorita tudi medsebojne pravice in obveznosti, zlasti: izvajanje sklenjene KP v celotnem obsegu, tako glede medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij oziroma delodajalcev.

Pogodbeni stranki v Kolektivni pogodbi sta se dolžni obveščati o izvajanju pogodbe, o uresničevanju v njej določenih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev ter o drugih vprašanjih, pomembnih za kolektivno sporazumevanje.

 

Brezplačna pravna pomoč

Pravico do pravnega varstva imajo vsi člani sindikata v naslednjih primerih:

1. INDIVIDUALNI DELOVNI IN SOCIALNI SPORI:
 • o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja
 • o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem med delavcem in delodajalcem, razen v odškodninskih sporih za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
 • o pravicah do in iz pokojninskega sklada in invalidskega zavarovanja
 • o pravici do in iz zdravstvenega zavarovanja
 • o pravici do in iz zavarovanja za čas brezposelnosti
2. KOLEKTIVNI SPORI:
 • med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami o obstoju ali ne obstoju kolektivne pogodbe in o njenem izvrševanju
 • o medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom
 • o zakonitosti stavke
 • o sporih, ki izvirajo iz Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in se nanašajo na kršitve zakona s strani sveta delavcev, na spore med vodstvom in svetom delavcev, na izvolitve delavskih zaupnikov, članov sveta delavcev in članov nadzornega odbora.
3. POSTOPKI PRED REDNIMI SODIŠČI:
 • odškodninski spori za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
 • zahtevki v zvezi s postopki prisilne poravnave in stečaja

 

Pomoč iz solidarnostnih skladov

Solidarnostna pomoč se dodeljuje članom v primeru socialne ogroženosti in v primeru reševanja elementarnih in drugih nesreč, ki prizadenejo člana. Solidarnostna pomoč se dodeli družini člana ob njegovi smrti, kakor tudi članu ob smrti ožjega družinskega člana.

 

Nadomestilo plače iz stavkovnega sklada

Sindikat SDE Slovenije je ustanovil stavkovni sklad, ki se na podlagi delitvenih razmerij mesečno polni iz plačane članarine članov Koriščenje in pravica do sredstev stavkovnega sklada je opredeljena v Statutu SDE Slovenije.

 

Izobraževanje in usposabljanje članov in sindikalnih zaupnikov 

Glede na vlogo sindikata in naloge, ki iz tega izhajajo, smo sindikati na vseh ravneh dolžni izobraževati in usposabljati svoje člane, še posebej to velja za sindikalne zaupnike, ki so prvi poklicani, da pomagajo članom sindikata oziroma, da poznajo poti, načine in naslove, kje in kako lahko član išče določeno pomoč.

 

Pomoč pri iskanju zaposlitve

Članu, ki ostane brez dela, največkrat ostane le sindikat, kjer lahko dobi kakšen nasvet, informacijo o prostih delovnih mestih ter kam in kako se napiše in naslovi vloga oziroma prošnja za zaposlitev ipd.

 

Članstvo v sindikalni hranilnici

Članom sindikata SDE Slovenije nudimo ugodnosti pri najemu kreditov pri DELAVSKI HRANILNICI. Pri tej hranilnici so člani deležni tudi ostalih ugodnosti, ker pa se to spreminja, preverite pri svojem sindikalnem zaupniku ali kar pri DELAVSKI HRANILNICI.

 

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Vsi člani SDE Slovenije so vključeni v kolektivno nezgodno zavarovanje za primer:

 • trajne invalidnosti zaradi nezgode
 • smrti zaradi nezgode

Zavarovalno kritje velja za vse nezgode, ki se pripetijo članom sindikata kjerkoli in kadarkoli, tako v službi kot tudi doma (24-urno kritje).

 

PDF
IZSTOPNA IZJAVA