Pravice in ugodnosti

Član ima pravico:

 • da svobodno izraža svoje interese in jih usklajuje z interesi drugih članov ter, da sodeluje pri oblikovanju,
 • sprejemanju in uveljavljanju sindikalne politike,
 • da neposredno, aktivno sodeluje v akcijah sindikata družbe in SDE Slovenije,
 • da neposredno uveljavlja sindikalna stališča in zahteve v svojem okolju,
 • da voli in je voljen v organe SDE Slovenije in organizacije sindikata, s katerimi se le-ta povezuje,
 • da predlaga pristojnemu organu ugotavljanje odgovornosti članov organov in nosilcev funkcij SDE Slovenije, ter članov organov sindikata, s katerimi je SDE Slovenije povezan, in da predlaga oziroma zahteva njihov odpoklic, če niso aktivni ali, če ne uresničujejo sprejete sindikalne politike oziroma sklepov in stališč,
 • do brezplačne pravne pomoči in zaščite v sporih iz delovnega razmerja in kolektivne pogodbe,
 • do varstva zaradi sindikalnih aktivnosti,
 • do strokovnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe sindikalnega dela,
 • do drugih pravic v skladu s programom in internimi akti SDE Slovenije.

 

Ugodnosti člana so:

 • pomoč pri iskanju zaposlitve,
 • pomoč iz solidarnostnih skladov,
 • članstvo in pomoč v sindikalnih hranilnicah in posojilnicah,
 • pomoč iz stavkovnega sklada za primer stavke,
 • nezgodno zavarovanje za primer smrti ali invalidnosti,
 • sodelovanje v sindikalnih rekreativnih in kulturnih dejavnostih.