V SDE Slovenije ugotavljamo, da je obravnavan dokument zelo splošne narave. Če želimo izdelati verodostojen EKS, je potrebno čim prej izdelati dolgoročne energetske bilance, kot je navedeno že v samem dokumentu. Potrebno pa je izdelati še kar nekaj temeljnih dokumentov, kot izhaja že iz samih pripomb po posameznih točkah, če želimo, da bo končni EKS utemeljen na dejstvih in ne na administrativnih predpostavkah. V nobenem delu pa ta dokument ne sme pomeniti zmanjševanja deleža samooskrbe države z energentom, ki ga imamo edinega v zadostni meri. Pripravljavci EKS mora jo biti v nadaljevanju zelo pozorni na nevarnost, da ne bi bil EKS strožji ali bolj zavezujoč, kot so smernice v dokumentih evropske energetske unije, saj bodo lahko le-ti deklarirani kot naša obveza.

Pripombe SDE EKS