Zavarovanje članstva

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije ima z zavarovalnico Generali d.d. sklenjeno pogodbo o kolektivnem nezgodnem zavarovanju vseh svojih članov.

Kaj krije zavarovanje?

  • trajna invalidnost zaradi nezgode
  • smrt zaradi nezgode

Zavarovalno kritje velja za vse nezgode, ki se pripetijo članom sindikata kjerkoli in kadarkoli, tako v službi kot tudi doma (24-urno kritje).

V primeru škodnega dogodka mora član sindikata (v primeru smrti svojci) izpolniti obrazec Prijava nezgode in priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • v primeru smrti zaradi nezgode: izpisek iz matične knjige umrlih, zdravniško dokumentacijo iz katere je razviden vzrok smrti, sklep o dedovanju, kjer je zapisano kdo so dediči umrlega (zavarovalnino dobijo vsi dediči v sorazmernem deležu), EMŠO in TRR vseh upravičencev do zavarovalnine,
  • v primeru invalidnosti zaradi nezgode: celotno zdravstveno dokumentacijo, iz katere sta razvidna diagnoza in potek zdravljenja.

Če je vzrok smrti ali trajne invalidnosti prometna nesreča, je poleg zgoraj navedene dokumentacije, potrebno predložiti tudi kopijo vozniškega dovoljenja oz. navesti, katera policijska postaja je sestavila zapisnik o prometni nesreči.

V primeru  trajne invalidnosti se le-ta v večini primerov ugotavlja šest mesecev po zaključenem zdravljenju,  pri nekaterih poškodbah pa eno do dve leti po zaključenem zdravljenju oz. po mnenju zdravnika cenzorja.

Obrazec Prijava nezgode z ustrezno dokumentacijo člani sindikata pošljejo na sedež Sindikata v Ljubljano, kjer prijavo potrdijo in posredujejo na zavarovalnico Generali d.d..

OBRAZEC – PRIJAVA NEZGODE

Vse dodatne informacije o zavarovanju lahko pridobite v tajništvu SDE Slovenije ali na Generaliju, Poslovna enota Celje, ga. Mojca Kožlj Cizej,  tel. 03 42 535 22.