Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (v nadaljevanju: SDE Slovenije) je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci dejavnosti energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji včlanjujejo zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata v skladu s programskim dokumentom in Statutom SDE Slovenije, temeljnim programskim dokumentom in Statutom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z mednarodnimi konvencijami in načeli pravne države.

 

Predsedstvo SDE Slovenije je najvišji stalni organ med dvema konferencama.

Predsedstvo SDE slovenije za mandatno obdobje sestavljajo:

 • Mitja C. Fabjan – predsednik SDE Slovenije
 • Dejan Kralj (NEK), podpredsednik SDE Slovenije in predsednik koordinacije proizvodnje električne energije
 • Robert Gabrič (Elektro Celje), podpredsednik SDE Slovenije in predsednik koordinacije distribucije in prodaje električne energije
 • Valentin Kalin (Eles), podpredsednik SDE Slovenije in predsednik koordinacije drugih dejavnosti
 • Igor Štruc (DEM), podpredsednik koordinacije proizvodnje električne energije
 • Aljoša Mozetič (Elektro Primorska), podpredsednik koordinacije distribucije in prodaje električne energije
 • Matjaž Lubej (Stelkom), podpredsednik koordinacije drugih dejavnosti

 

Organiziranost

SDE Slovenije je organiziran na osnovi prostovoljnega združevanja njegovih članov, ne glede na narodnost, versko prepričanje in politično pripadnost.
SDE Slovenije je organiziran po načelu racionalnosti in ekonomičnosti, glede na število članov ter specifičnost okolja v katerem deluje.
Pri svojem organiziranju in delovanju upošteva tudi programsko, teritorialno, interesno in funkcionalno načelo, vendar le kot obliko in metodo dela sindikata.

 

Temeljne oblike organiziranja in delovanja SDE Slovenije so:

 • sindikat družbe,
 • koordinacija sindikata posamezne dejavnosti energetike,
 • sindikat dejavnosti (organizacija na nivoju države).

 

 

SINDIKAT DRUŽBE

Sindikat družbe je temeljna oblika organiziranja in delovanja SDE Slovenije. Sindikat družbe je pravna oseba.
V sindikatu družbe član neposredno ali preko svojih oblik delovanja svobodno in samostojno izražajo svoje interese, jih usklajujejo med seboj z drugimi organiziranimi sindikati v družbi in jih uveljavljajo samostojno ali preko organa soupravljanja v organih upravljanja in odločanja družbe ter SDE Slovenije.

Sindikat družbe ima zlasti naslednje naloge in pristojnosti:

 • usmerja, spodbuja in omogoča članom, da izražajo svoje posebne in skupne interese in zahteve, usklajuje interese, oblikuje zahteve ter daje pobude in predloge v zvezi s vprašanji, ki zadevajo ekonomski, socialni in pravni položaj članov pristojnim organom družbe in prek sindikata dejavnosti pristojnim organom oblasti in njihovim institucijam,
 • obravnava predloge aktov in ukrepov družbe, ki so pomembni za ekonomski, pravni in socialni položaj ter varstvo pravic delavcev,
 • spremlja in nadzira izvajanje kolektivne pogodbe in drugih z njo povezanih izvedbenih aktov družbe ter se bori za višji socialni in materialni standard delavcev,
 • organizira in vodi pogajanja za sklepanje podjetniške kolektivne pogodbe v družbi,
 • sodeluje s svetom delavcev in varuje pravice soodločanja delavcev v družbi ter seznanja člane z delom sveta delavcev,
 • predlaga kandidate za člane sveta delavcev in druge oblike sodelovanja delavcev pri soupravljanju: –
 • predlaga ukrepe za zdrave in varne delovne pogoje in delovno okolje delavcev,
 • ščiti in pomaga članom pri uveljavljanju njihovih pravic iz delovnega razmerja ter jim v primeru sporov zagotavlja brezplačno pravno pomoč,
 • razvija solidarnost in vzajemnost med delavci,
 • daje pobudo za ustanovitve sveta delavcev ter v zvezi s tem vodi vse postopke v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
 • organizira kulturne, športne in druge aktivnosti, ki so v interesu članstva,
 • omogoča in organizira izobraževanje in usposabljanje članstva, sindikalnih zaupnikov za uresničevanje sindikalnih nalog,
 • veljavlja različne oblike pritiska sindikata, vključno z organiziranjem in vodenjem stavke, izvaja naloge in sklepe organov SDE Slovenije,
 • sklepa z vodstvom družbe pogodbo o pogojih za delovanje sindikata,
 • sodeluje pri oblikovanju določil statuta družbe, ki opredeljujejo vlogo in položaj sindikata v družbi,
 • vodi evidenco članstva ter tekoče posreduje vse spremembe na SDE Slovenije,
 • skrbi za izvajanje Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju v SDE Slovenije,
 • nudi finančno pomoč članom v okviru možnosti,
 • vlaga predloge na sodišče za delovne in socialne spore v skladu z zakonom,
 • sprejema pravila sindikata družbe,
 • voli oziroma predlaga sindikalne predstavnike v organe.
KOORDINACIJA SINDIKATA POSAMEZNE DEJAVNOSTI

Koordinacija sindikata posamezne dejavnosti energetike Slovenije je organizacijska oblika povezovanja sindikatov družb v okviru SDE Slovenije.

Koordinacijo dejavnosti sestavljajo:

 • predsednik in podpredsednik koordinacije sindikata posamezne dejavnosti,
 • predsedniki sindikatov družb.

Naloge in pristojnosti koordinacij dejavnosti so:

 • obravnava splošna in specifična vprašanja ekonomskega, pravnega ter socialnega položaja delavcev – članov sindikata posamezne dejavnosti; v zvezi z njimi sprejema pobude, stališča in sklepe ter vodi akcije za njihovo uresničevanje,
 • organizira in vodi pogajanja za sklepanje kolektivne pogodbe dejavnosti in je sopodpisnik te pogodbe,
 • na podlagi predhodnih odločitev v sindikatih družb odloča o napovedi in izvedbi splošne stavke konference posamezne dejavnosti ter drugih oblik pritiska oziroma sindikalnega boja,
 • usmerja in usklajuje aktivnosti sindikatov družb, ko gre za uresničevanje specifičnih programskih in tekočih nalog ter jim zagotavlja strokovno in drugo pomoč,
 • razvija oblike in metode delovanja, ki omogočajo sindikatom družb in njihovim organom oblikovanje programa, stališč in sklepov konference,
 • daje pobude in predloge Predsedstvu SDE Slovenije za obravnavo tistih vprašanj, ki so skupnega pomena za članstvo sindikata dejavnosti,
 • sodeluje pri oblikovanju skupno dogovorjene politike in programskih usmeritev ter temeljnih nalog SDE Slovenije,
 • pripravlja in organizira izobraževanje in sindikalno usposabljanje članstva ter sindikalnih zaupnikov,
 • v oblastnih in drugih institucijah v državi zastopa specifične interese članstva,
 • na podlagi programa mednarodnega delovanja SDE Slovenije sodeluje s sindikati enakih ali sorodnih dejavnosti v tujini,
 • usmerja, organizira in vodi aktivnosti na področju kulture, oddiha in rekreacije,
 • razvija solidarnost in vzajemnost med članstvom posamezne dejavnosti,
 • voli podpredsednika koordinacije dejavnosti,
 • sodeluje v volilnih postopkih za člane organov in nosilcev funkcij v sindikatu dejavnosti,
 • spremlja aktivnosti v zvezi z izvajanjem sprejetih sklepov na področju evidence članstva in sindikalne članarine,
 • obravnava druga aktualna vprašanja, ki so pomembna za članstvo posamezne dejavnosti.

 Organiziranost in delovanje SDE Slovenije na nivoju države temelji:

 • na specifičnosti interesov in potreb članov posameznih dejavnosti energetike,
 • na skupnih interesih in skupnem nastopanju SDE Slovenije z drugimi sindikati dejavnosti ter ZSSS ter s samostojnimi sindikati v Republiki Sloveniji, z državnimi in drugimi institucijami, združenji in organizacijami v Slovenije.

Organiziranost in delovanje sindikata dejavnosti na nivoju države temelji na delovanju sindikatov družb in koordinacij sindikata posameznih dejavnosti energetike Slovenije in sicer:

 • Koordinacije sindikata dejavnosti proizvodnje električne energije,
 • Koordinacije sindikata dejavnosti distribucije in prodaje električne energije,
 • Koordinacije sindikata drugih dejavnosti  ter
 • organov SDE Slovenije.

Organi SDE Slovenije so:

 • kongres,
 • konferenca,
 • predsedstvo,
 • statutarna komisija,
 • nadzorni odbor.
KONGRES

Kongres sindikata dejavnosti je najvišji organ SDE Slovenije.

Kongres SDE Slovenije sestavljajo:

 • predsednik SDE Slovenije;
 • podpredsedniki SDE Slovenije;
 • člani predsedstva SDE Slovenije;
 • predsedniki sindikatov družb v SDE Slovenije;
 • člani iz družb v posamezni konferenci po naslednjem ključu glede na število članov sindikata v družbah: od 150 do 250 – 1 (eden), od 251 do 350 – 2 (dva), od 351 do 450 – 3 (trije), od 451 do 550 – 4 (štirje), od 551 do 650 – 5 (pet), od 651 do 750 – 6 (šest), od 751 do 850 – 7 (sedem), od 851 do 950 – 8 (osem), itd..
 • predsednik statutarne komisije SDE Slovenije;
 • predsednik nadzornega odbora SDE Slovenije.

Kongres SDE Slovenije:

 • sprejema program SDE Slovenije in druge programske dokumente,
 • obravnava in sprejema letna poročila o delu SDE Slovenije,
 • sprejema poročilo o delu SDE Slovenije,
 • prejema poročilo nadzornega odbora,
 • sprejema Statut SDE Slovenije in njegove spremembe in dopolnitve,
 • voli predsednika, podpredsednike, člane nadzornega odbora in statutarne komisije in
 • verificira sestav Konference SDE Slovenije ter Predsedstva SDE Slovenije,
 • odloča o ustanovitvi, razdružitvi in ukinitvi SDE Slovenije in njegovi združitvi z drugimi sindikati dejavnosti in sindikati v Republiki Sloveniji ter širše,
 • sprejema odločitev o oblikovanju namenskih skladov,
 • obravnava in sprejema druge dokumente, ki mu jih predlaga Predsedstvo SDE Slovenije.
KONFERENCA SDE SLOVENIJE

Konferenca SDE Slovenije je najvišji stalni organ SDE Slovenije med dvema kongresoma.
Sestava konference je enaka kot je sestava kongresa.

Konferenca zlasti:

 • določa na podlagi programskih dokumentov kongresa letne usmeritve dela SDE Slovenije,
 • obravnava in sprejema letna poročila o delu SDE Slovenije,
 • obravnava splošna in skupna gospodarsko razvojna vprašanja, ki zadevajo energetiko v Republiki Sloveniji in, ki so pomembna za ekonomski, socialni in materialni položaj članov,
 • sprejema spremembe in dopolnitve programa in Statuta SDE Slovenije,
 • opravlja nadomestne volitve med dvema kongresoma,
 • sprejema operativni letni program delovanja in finančni načrt,
 • obravnava vprašanja odnosov med sindikati  v ZSSS in z drugimi sindikalnimi organizacijami v državi in tujini,
 • odloča o vključitvi, izstopu sindikata iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in drugih zvez in združenj, katerih član je SDE Slovenije,
 • v obdobju med kongresoma odloča o višini članarine v SDE Slovenije,
 • sprejema poslovnik o svojem delu,
 •  sprejema poročilo Nadzornega odbora SDE Slovenije,
 • sprejema odločitev o oblikovanju namenskih skladov.
PREDSEDSTVO SDE SLOVENIJE

Predsedstvo SDE Slovenije je najvišji stalni organ SDE Slovenije med dvema konferencama.

Predsedstvo sestavljajo:

 • predsednik SDE Slovenije,
 • podpredsedniki SDE Slovenije,
 • podpredsedniki koordinacij sindikatov posameznih dejavnosti energetike.

Predsedstvo ima sledeče naloge in pristojnosti:

 • usklajuje delovanje organizacij in organov SDE Slovenije pri izvajanju skupnih nalog;
 • obravnava splošna in skupna vprašanja, ki zadevajo ekonomski, pravni in socialni položaj delavcev – članov sindikata in v zvezi z njimi sprejema ocene, stališča, sklepe, zahteve in druge ukrepe za delovanje organizacij ter organov SDE Slovenije,
 • odloča o vprašanjih pomembnih za sindikat in članstvo,
 • sprejema skupne podlage za pripravo in sklepanje kolektivnih pogodb dejavnosti energetike ter odloča o njihovem sklepanju,
 • oblikuje in sprejema stališča do predlogov tistih zakonov in predpisov in njihovih sprememb ter dopolnitev, ki neposredno zadevajo SDE Slovenije in vplivajo na položaj njegovih članov,
 • daje pobude, predloge in zahteve Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije oziroma njenim pristojnim organom za obravnavo tistih vprašanj, ki so skupnega pomena za članstvo v državnih institucijah zastopa in uresničuje specifične interese članstva,
 • razvija metode delovanja, ki omogočajo članstvu, organizacijam in vodstvom sindikata oblikovanje sindikalne politike, programa, sklepov in stališč v SDE Slovenije
 • sproža postopke pred ustavnim sodiščem,
 • izvaja kadrovske in volilne postopke, s tem, da določa kandidatno listo za nosilce funkcij v SDE Slovenije, za nadzorni odbor in statutarno komisijo in kandidacijske ter volilne postopke za nosilne funkcije v ZSSS in predstavnike sindikata v organih ZSSS,
 • sprejema pogodbo o profesionalnem opravljanju funkcije predsednika SDE Slovenije,
 • na podlagi predhodnih odločitev v sindikatih družb odloča o napovedi in izvedbi splošne stavke delavcev dejavnosti energetike Republike Slovenije ter sprejema odločitve o drugih oblikah sindikalnega boja,
 • sprejema usmeritve in programe izobraževanja in usposabljanja sindikalnih zaupnikov in drugih sindikalnih aktivistov,
 • na podlagi predhodnih odločitev v sindikatih družb predlaga predlog Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju v SDE Slovenije,
 • sprejema pravilnike in druge akte SDE Slovenije,
 • organizira in vodi informativno dejavnost ter skrbi za stike z javnostjo,
 • razvija solidarnost in vzajemnost med članstvom in organizacijami SDE Slovenije,
 • odloča o obliki delovne in poslovne organiziranosti v predsedstvu SDE Slovenije za uresničevanje programa in tekočih nalog sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije,
 • sklepa o sklicu Konference SDE Slovenije, pripravlja program organizacijskih priprav ter predlaga njen dnevni red,
 • na osnovi dogovorjenih kriterijev določa plače in nagrade zaposlenim ter sindikalnim zaupnikom, ki zanj opravljajo strokovno ali pogodbeno delo.
STATUTARNA KOMISIJA
 • razlaga določbe Statuta SDE Slovenije in predlaga Kongresu SDE Slovenije in Konferenci SDE
 • Slovenije potrebne spremembe in dopolnitve statuta,
 • spremlja in presoja usklajenost izvedbenih aktov Predsedstva SDE Slovenije in pravil
 • sindikatov družb z določili Statuta SDE Slovenije,
 • preverja usklajenost Statuta SDE Slovenije s Statutom ZSSS,
 • poroča Kongresu SDE Slovenije in Konferenci SDE Slovenije o svojem delu,
 • opravlja druge naloge, povezane s Statutom SDE Slovenije.
NADZORNI ODBOR
 • spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje SDE Slovenije,
 • ugotavlja skladnost poslovanja z zakonskimi določili in sprejetimi akti SDE Slovenije ter predlaga ustreznim organom odpravo ugotovljenih nepravilnosti,
 • nadzira zbiranje in porabo sindikalne članarine,
 • nadzira odvajanje članarine v skladu s sprejetimi akti,
 • kontrolira zaključni račun Predsedstva SDE Slovenije,
 • nudi strokovno in drugo pomoč sindikatom družb,
 • sodeluje pri pripravi pravilnikom in drugih aktov, ki urejajo financiranje in finančno –
 • materialno poslovanje SDE Slovenije in ZSSS,
 • seznanja Predsedstvo SDE Slovenije dvakrat letno o finančno-materialnem poslovanju,
 • poroča o svojem delu in ugotovitvah Kongresu SDE Slovenije in Konferenci SDE Slovenije.