INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

ESOE

Ekonomsko – socialni odbor za področje energetike

Področje energetike je izrednega pomena za delovanje celotne države Slovenije zato je to edina dejavnost, ki ima za urejanje in spremljanje na ekonomskem in socialnem področju svoj ekonomsko socialni odbor. (ESOE)

Socialni partnerji ESOE:

 • Predstavniki države s področja energetike: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Za delodajalce: Energetska zbornica Slovenije
 • Za delojemalce: Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

ESOE spremlja stanje na ekonomskih in socialnih področjih, ki ga obravnava in oblikuje stališča, mnenja in predloge v zvezi s temi področji, ki imajo pomen za vse socialne partnerje.

Področja delovanja ESOE so predvsem naslednja:

 • socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja, kot so pokojnine, invalidnine, socialne pomoči, nadomestila in drugo;
 • problematika zaposlovanja in delovnih razmerij;
 • sistem kolektivnega dogovarjanja;
 • ekonomski sistem in ekonomska politika na področju delovanja družb s področja energetskih dejavnosti;
 • pravna varnost zaposlenih v sektorju energetike;
 • sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela;
 • sindikalne pravice in svoboščine.

Poleg navedenih nalog lahko ESOE obravnava tudi druge zadeve, ki jih partnerji predlagajo za obravnavo na ESOE, nanašajo pa se na področje ekonomsko socialnih zadev na področju energetike.

ESOE v okviru svojega delovanja:

 • sodeluje pri pripravi zakonodaje ter daje mnenja in priporočila v zvezi z njo;
 • daje pobude za sprejem novih ali spremembo veljavnih predpisov in drugih aktov.