INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

IZOBRAŽEVANJA 2020

Med pomembne dejavnosti sindikata spada tudi izobraževanje, česar se v SDE Slovenije dobro zavedamo in zato temu posvečamo veliko pozornosti. Kvalitetno ter celovito usposabljanje sindikalnih zaupnikov in sindikalnih funkcionarjev mora biti prednostna naloga tako za sindikat dejavnosti kot za sindikate družb.

 

 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA SINDIKALNE FUNKCIONARJE SDE SLOVENIJE V LETU 2020

Izvajalec: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Predavateljici: dr. Katarina Kresal Šoltes, as. Sara Bagari
Termin: februar – november 2020
Lokacija: Ljubljana, dvorana ZSSS
Vsebina: socialni dialog, delovna razmerja, socialna zavarovanja, delavske pravice.
Izobraževanje obsega 7 interaktivnih delavnic, od 10. – 14. ure (4 šolske ure)
Udeleženci prejmejo pisno gradivo in potrdilo o opravljenem izobraževanju.

PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA
Ko bodo možne prijave na določeno izobraževanje vas bomo o tem predčasno tudi obvestili, prav tako tudi v primeru kakršnihkoli drugih sprememb.

Dodatne informacije:
Maša Kermelj – Tajništvo SDE SLovenije
masa.kermelj@sindikat-zsss.si ali na 01 43 41 291.

 

VSEBINSKI SKLOPI – IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE:

1. SKLOP: novosti na področju trga dela in pokojninskega zavarovanja

Termin: 13. 2. 2020 – od 9- 13.30

 • spremenjeni pogoji za denarno nadomestilo za brezposelnost, spodbude za zaposlitev in druge zakonske novosti na področju urejanja trga dela
 • nova ureditev minimalne plače in uveljavitev v letu 2020
 • novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G) s poudarkom na ureditvi starostne, predčasne in delne pokojnine ter izplačevanje dela pokojnine
 • predvidene spremembe na področju starševskega varstva
 • spremembe, ki jih prinaša Direktiva EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
 1. SKLOP: Pogodba o zaposlitvi
 • pravila glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi
 • obveznosti delavca in delodajalca pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi
 • obveznost opravljanja dela in prerazporeditev
 • vsebina pogodbe o zaposlitvi
 • suspenz in sprememba pogodbe o zaposlitvi
 • zakonita uporaba pogodbe o zaposlitvi za določen čas in novejša sodna praksa
 • najemanje agencijskih delavcev v podjetju in pristojnosti sindikata
 • organizacija dela na domu v podjetju
 1. SKLOP: Mobing in varstvo zasebnosti
 • prepoved diskriminacije in novejša sodna praksa
 • mobing na delovnem mestu in varstvo delavca v primeru mobinga
 • odškodninska odgovornost delodajalca zaradi mobinga
 • pravica do zasebnosti na delovnem mestu ter konkretni primeri zbiranja osebnih podatkov delavcev s strani delodajalca (npr. glede zdravstvenega stanja, preverjanja alkoholiziranosti, bolniškega staleža, uporabe internega, službenega telefona, idr.)
 • posredovanje osebnih podatkov delavcev sindikatu
 1. SKLOP: Prenehanje delovnega razmerja
 • postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • načini prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • odpovedni razlogi
 • odpravnina
 • odpovedni roki
 • pravno varstvo delavcev v primeru odpovedi
 • posebno varstvo pred odpovedjo za sindikalne zaupnike
 1. SKLOP: Plače, delovni čas in letni dopust
 • sestavine plače in dodatki po kolektivni pogodbi
 • obveznosti delodajalca glede plače
 • varstvo plače v primeru kršitve delodajalca na plačilo plače
 • izplačilo plače (izplačilni dan)
 • razporeditev, nadurno delo ter druga vprašanja delovnega časa
 • pravica do letnega dopusta ter drugih odsotnosti z dela
 1. SKLOP: Kolektivne pogodbe ter delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov
 • pristojnosti sindikata v podjetju ter posebno varstvo pred odpovedjo in drugi primeri imunitete sindikalnih zaupnikov
 • urejanje pravic s kolektivnimi pogodbami ter razmerje med zakonom, kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo ter splošnim aktom delodajalca
 • sklepanje, trajanje, prenehanje, veljavnost, podaljšana uporaba in druga vprašanja sistema kolektivnih pogodb
 • urejanje pravic s kolektivnimi pogodbami ugodneje ali samo za člane sindikata
 1. SKLOP: Prekarno delo
 • nove oblike dela
 • prikrito delovno razmerje
 • ekonomsko odvisna oseba
 • pristojnosti inšpekcije za delo
 • pravno varstvo delavca
 • nove, fleksibilne oblike dela in kolektivne pogodbe
 • urejanje pravic s kolektivnimi pogodbami za delavce zunaj delovnega razmerja